Штампа

Мисија и визија

Мисија Матичне библиотеке Источно Сарајево заснива се на настојању да се на потребе и захтјеве грађана одговара одабраним и стручним услугама којима се подстиче читање и употреба  библиотечких служби и услуга, доприноси непристрасној обавијештености грађана, образовању и богаћењу културног живота сваког појединца и заједнице у цјелини.

Уважавајући начела из Устава Републике Српске, Копенхашке декларације о улози народних библиотека у Европској унији,документе UNESCO-а и IFLA-е, посебно Манифеста за народне библиотеке, библиотечке услуге треба пружати свим становницима града и Регије без обзира на старосну, расну или националну припадност, вјерско или политичко опредјељење, у различитим облицима и помоћу најновијих технологија.

Из мисије Библиотеке произилазе основни циљеви њеног дјеловања:

Задаци  Библиотеке:

Библиотека као информационо средиште треба омогућити својим корисницима непосредан приступ свим врстама знања и информа ција похрањеним у властитим збиркама као и електронски доступним изворима.

Библиотека као образовно  средиште треба пружити основне услове за учење током цијелог живота, осигуравајући потребну инфраструктуру и пружајући подршку свим нивоима формалног образовања, самообра-зовања и доживотног учења.

Библиотека као културно средиште заједнице треба унапређивати свијест о културном насљеђу, уважавању и разумијевању свих врста умјетности, развијати и његовати читалачке навике отварајући при том могућности за лични креативни развој сваког појединца.

Као комуникационо средиште и мјесни прилаз знању и информацијама, Библиотека треба постати мјесто сусрета појединаца и група, незавосно о старости, полу, образовању, вјерском и националном опредјељењу, социјалном и друштвеном статусу.

Библиотека пружањем слободног приступа информацијама и услугама свим грађанима под једнаким условима треба омогућити њихово активно, стваралачко учешће у демократским процесима доприносећи тако напретку друштва у цјелини.